Behandelovereenkomst

Algemeen
Deze behandelovereenkomst is een overeenkomst tussen fysiotherapeut en patiënt/cliënt. Hierin maken we de afspraak dat uw fysiotherapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan uw hulpvraag te voldoen. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen. In dat geval zal deze dat met u bespreken en u desgewenst behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Bij de eerste afspraak met uw fysiotherapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. Onder de behandelovereenkomst vallen ook de onderstaande huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden.

Huisregels
Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. GOED Fysio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt de voorgenomen behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Als u als onderdeel van uw behandeling gebruik maakt van de oefenzaal verzoeken wij u passende kleding te dragen en schone non-marking (sport)schoenen mee te brengen. Apparaten en oefenmaterialen moeten zorgvuldig worden gebruikt en schoon achtergelaten worden. Neem een handdoek en een flesje water mee voor als u transpireert tijdens het oefenen. Voor uw persoonlijke hygiëne kunt u gebruik maken van de douches in de praktijk. GOED Fysio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten/cliënten, welke zich niet hebben gehouden aan instructies van de medewerkers. In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van de medewerkers of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) te worden opgevolgd.

Rechten en plichten
In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt/cliënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn, recht op: informatieplicht, toestemming vereist, privacy (zie privacyreglement), inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goede hulpverlening.

Verwachtingen
Wij vragen u: de fysiotherapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij/zij een goede diagnose kan stellen en u een passende behandeling kan geven. Bereidheid om de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis en leefstijl adviezen. De reacties op het onderzoek/de behandeling terug te koppelen met uw therapeut. Hierdoor geeft u de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij/zij u beter adviseren/begeleiden/behandelen. Persoonlijke hygiëne in acht te nemen en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging. Respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut. Mobiele telefoonnummers alleen tijdens werkuren te bellen of een app/sms bericht te sturen. Klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of één van de andere medewerkers eerst te bespreken met uw fysiotherapeut. Van uw therapeut mag u verwachten dat: Dat hij/zij u naar beste kunnen informeert en behandelt. Onderstaande privacy regels worden nageleefd. Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijn van het KNGF. De folder hierover vind u op de balie.

Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw fysiotherapeut een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast beschikt de praktijk over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en/of behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.

Privacy regels
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd: Behalve de fysiotherapeut die u behandeld heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en onze administratieve kracht. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Tegen kostprijs (25 euro) kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Indien de patiënt/cliënt minderjarig (<18) is, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd. Als de behandeling is afgesloten worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Waarneming
Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandelingen over te nemen. Tijdens de zomervakantie wordt indien nodig waarneming geregeld. Werken met stagiaires Bij uitzondering begeleiden wij studenten van één van de hogescholen voor fysiotherapie in Nederland tijdens hun stage periode. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de fysiotherapeuten. Voor aanwezigheid van de stagiair bij uw behandeling zal altijd uw toestemming worden gevraagd.

Vergoedingen
GOED Fysio heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven vind u in de praktijk en zijn terug te vinden op de website.  Het kan zijn dat het voor uw behandeling van belang is dat er verband- en/of hulpmiddelen (zoals EasyTape®) worden gebruikt. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal de kosten hiervan aan u kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie
1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van GOED Fysio.  
2. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.  
3. De patiënt/cliënt draagt er zorg voor dat de fysiotherapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
4. De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.  
5. Alle niet of niet geheel vergoede behandelingen/gereserveerde tijd komen te allen tijde voor rekening van de patiënt/cliënt. Deze kosten dienen direct per pin betaald te worden of tenminste voor aanvang van de eerstvolgende maand te zijn voldaan.
6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt de voorgenomen behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht.  
7. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum.  
8. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, dan is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de patiënt/cliënt.  
9. In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak/behandeling te worden voldaan.

Klachtenregeling
Wij hopen natuurlijk dat wij je naar volle tevredenheid van dienst kunnen zijn. Mocht er toch iets zijn waar je een klacht over hebt, horen wij dat het liefst persoonlijk, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.Als dit niet kan of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kun je gebruik maken van de klachtenregeling.

Aldus vastgesteld: mei 2022 – wijzigingen voorbehouden